تنها باید حرف کسانی را پذیرفت که شبیه گفته‌هایشان زندگی کنند

محمد آقازاده

عناوین سیاسی ، هنر و رسانه یی که افراد روی خود می‌گذارند کوچکترین اهمیتی ندارد.

نقاب‌هایی برای پوشاندن بد رفتاری‌ها:

اگر کنش آنها وثیقه این عناوین نباشند، در حقیقت این عناوین نقابی اند برای پوشاندن ابتذال رفتاری و کچ فکری گفتاری، برندی برای شهرت ، پست و عطش سیر ناپذیر برای دیدن شدن .

همین جعلی بودن عناوین باعث شده ما گرفتار واپسمانی تاریخی شویم و مفری برای رهایی از مشکلات نیابیم.

فعال هنری که پول شویی، سانسور و …را متعارف می‌داند ولی هر اعتراضی را نسبت به این پلشتی‌ها را نا متعارف می‌نامد عنوانی که بر خود نهاده است پوششی است بر منفعت جویی شخصی.

دروغ گویی منتقد:

منتقدی که یک خط نقد نمی‌تواند بنویسد دروغ می‌گوید، ناشران مجله و روزنامه یی با صفحاتی که منتشر می‌کند معامله می‌کند بدون آنکه ذره یی تعهد نسبت  به حقیقت داشته باشد معامله گر است و نه اهل رسانه.

روزنامه نگار، هنرمند و روشنفکری که باید طرف حقیقت بایستد مدام به  سمت قدرت و ثروت غش می‌کند و حتی همکاران خود را بخاطر حقیقت جویی شان طرد می‌کند توجیه گر رفتار زشت این و آن می‌شود نقاب دروغ بر خود نهاده است و بس .

لوس‌هایی که ننر بار آمدند و دروغگویی و پشت در هم اندازی حرفه اصلی آنهاست و با مدیری با هر سلیقه یی می‌سازند هر اسمی‌بر خود بگذارنند به عنوان جاعل باید رسوا شوند .

شاید این محتوا را نیز دوست داشته باشید

محمد آقازاده:

محمد آقازاده روزنامه نگار

در این میان آیا من که در باره دیگران این قضاوت را دارم بهتر از دیگران و یا بدتر از آنها هستم، نمی‌دانم و اصلا مهم نیست بدانم .

از نظر تاثیر گذاری بعد از عمری نوشتن همچنان در نقطه صفر ایستاده ام.

ولی می‌دانم بسیار آشفته و سرگردانم، بخاطر ترس از آلوده شدن خودم را به انزوای بی پایان تبعید کرده ام و خوش باورانه به  کسانی اعتماد کردم که ذره یی به قول و قرارهایشان متعهد نیستند.

به قول نیچه وقتی زیاد به مغاک خیره بشوی شبیه آن می‌شوی، از آینده کشور بیمناکم، چون مایی که باید نوری بر تاریکی‌ها بتانیم ،خود بخشی از تاریکی شده ایم.

تا دسته جمعی خود را در لهیب آتش سوزان انتقاد نسوزانیم و از نو  خویشتن خویش را نسازیم و به قول حافظ طرحی نو در نیفکنیم راه رهایی از ظلمت را نخواهیم یافت.

تازه بعد از آن می‌توانیم در مورد تئوری  نحله‌ها و عنوان‌ها وارد گفت و گوی انتقادی شویم البته پیش از آن راه فهم درست آنها را باید بیابیم و بعد می‌توانیم از عناوینی استفاده کنیم که وفاداری، تعهد و شرافت را می‌طلبد.

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.