تکلیف خود و ملت را با ملوک الطوایفی حاکم بر سینما و فرهنگ مشخص کنید

تکلیف خود و ملت را باملوک الطوایفی حاکم بر سینما و فرهنگ و…مشخص کنید| جبار آذین

دونوع نگرش سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی که با باورها و اعتقادهای شخصی و دینی و مذهبی و ملی درآمیخته است، به رغم وجود دیگر دیدگاه های خرد و کلان بر فضای کشور مسلط است.

طرفداران و حامیان دو نگاه یاد شده، در یک تقسیم بندی سنتی،عرفی و قانونی! با تقسیم امکانات و منابع کشور، در دو گروه اصولگرا و اصلاح طلب بر اوضاع کشور سیطره دارند و هر کدام هم در جهت تثبیت اهداف خود به راه های خود می روند و برای انزوا و کنارزدن رقیب فعال هستند.

سایرین هم با توجه به دوری و نزدیکی به این دو قدرت،به حیات خود ادامه داده و برخی نیز از آب گل آلود ارتزاق می کنند. تبعات و عوارض تقابل و برخوردها و کشمکش های دو قطب مورد بحث و دیگران، باعث شده تا در عرصه های مختلف میهن، نوعی ملوک الطوایفی سلطه یابد و علی رغم شعارهای وحدت و یکپارچگی به جز مواقع ناگزیر، اثری از وحدت رویه هم در اداره کشور مشاهده نشود و حاصل چالشها و درگیری های سیاسی و جناحی،آشفتگی و نابسامانی باشد.

این بی سروسامانی در اغلب حوزه هاو بخش های کشور دیده شده و نمودهای بارز آن در عرصه های سیاست، اقتصاد به ویژه فرهنگ، قابل بررسی است. از همین رو به عنوان نمونه، تقسیم قدرت اداره و نظارت وبهره بری از امکانات ملی و مردمی درعرصه فرهنگ و هنر، سبب شده تا در فضای هر کی به هر کی آن، دولتی ها و ارگانی ها و بخش خصوصی، بر اساس مرام و سلیقه و منافع خود و گاه با بی اعتنایی به قانون و عرف و اخلاق حرکت کنند و برای حفظ و تصرف قدرت بیشتر به ستیز بپردازند.

مخالفت و اعتراض و مقابله با عملکرد گروه رقیب و حاکمیت ملوک الطوایفی، باعث شده تا نه فقط گروه های سیاسی، فرهنگی و سینمایی در جهت تحقیر و تخریب نظرها و آرای یکدیگر اقدام کنند که اهالی فرهنگ وهنر و مدیران و دست اندرکاران و مردم نیز در قبال مسائل و رویدادهای فرهنگی بلاتکلیف باشند.

در واقع سیطره سلیقه مداری و قانون گریزی و خودمختاری، اوضاع سینما و فرهنگ را به هم ریخته و انگیزه ها و اهداف فرهنگی سازنده را از میان برده است. دخالت و تحمیل سلیقه افراد و گروه های غیر متخصص نیز مزید بر علت شده تا همگان به ملوک الطوایفی بودن فرهنگ کشور باورداشته باشند.

اینگونه است که هر حرکت و اقدام طرفین با دخالت دیگری خنثی می شود، تصمیمات و نظرها و حتی مجوزها خریدار نمی یابند و هر که زورش بیشتر است حرفش را برکرسی می نشاند.

پیدایش مافیا و پولشویان و گروه های مفسد و تروریستی فرهنگی و اقتصادی و سیاسی از عوارض همین هرج ومرج و ملوک الطوایفی اند.صریح آنکه تا زمانی که قانون و تخصص و تعهد در ایران مشتری ندارد و قدرت و ثروت و سلیقه و باند و گروه و جناح برآن حکم می رانند و همه چیزملوک الطوایفی است، نه تنها سینما و هنر و فرهنگ، که هیچ چیز سامان نمی یابد!

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نه + 1 =