اهل هوایی ها وامپراطوری دیوانه ها وعرق سردی که تب را بالا می برد-طنزنامه جشنواره فیلم فجر-۵

?اهل هوایی ها وامپراطوری دیوانه ها وعرق سردی که تب را بالا

می برد- طنز نامه جشنواره فیلم فجرقسمت پنجم

 

محسن فاضلی

امروز پنجمین یوم مبارک از ماه مبارک و قمر در عقرب از مهرجان سینمایی والفجرمی باشد و رعیت و ارباب جراید و اسفار کاتبان سینما توگراف در کنار هم به تماشا ورؤیت افلام آکتوریست های سینما توگراف وطنی مشغولند.

بنده زاد وغلام خانه زاد هم به رسم مرسومه یومیه شال وکلاه نمود و با پای پیاده به سوی عمارت چهارسوق گز می نماییم.

دراین ایام مبارک وفرخنده مهرجانی با اغیاریی آشنا گردید وخوشنودی خویش را اعلام می نماییم.. ومزید سپاس ازداشتن اغیار ی دلگسار استاد ادب وسخنور مستطاب علیرضا خان دباغ باشی. مالک: جریده الثقافه و الفن:مصرح والسینماییه بلد الفن (سرزمین هنر)؛ که بر ما منت نهاده ومسطورهای این حقیر را هر یوم به زیور طبع آراسته گردا نیده می باشد.از برای اهالی واسفار کاتبان سینما توگراف.

درعمارت خانه چهارسوق دراین ایام ماضی با رفقای بسیار خوش مشرب وخوش منظر وصاحب دلانی از جنس بلور آشنا گردیدییم. جوان مهربان آکتوریست سینماتوگراف جناب علی خان منصوری از وبسایت هنرلند که از گعده نشینان اسفار کاتبان می باشد .در ایام مهرجانی.واغیار دیگری که مارا دوستمان می دارند. ما هم به عشق این اغیار گرمابه وگلستانه قلم بر نیشتر کاغذ می زنیم.

این اهل هوایی های پست مدرنیست هم مزید بر علت می باشند از برای پای کبانیدن به سمت وسوی عمارت چهارسوق این ایام هم به صدقه مهرجانی ها سرو کله شان در اطراف عمارت پیدا شده می باشد. شما که غریبه نیستید . از خدا پنهان نیست از شماهم ایضاً. پنهان نمی باشد. ما را مثل خودشان هوایی نموده اند. همگی هم حورالعین می باشند. زیبا رویانی از جنس “فرشتگان زمینی” . ما هم از خدا خواسته .به دیدارشان لحظه شماری می نماییم.

به دروازه عمارت که می رسیم این دلبرکان نازنین را رؤیت می نماییم درحال گز زدن در پیاده رو سنگ فرش شده شارع عمارت و دور و بر یک گاریچی در حال تناول لبو و باقلی می باشند. شادی می نمایند .آن سوی هم دو جوان در حال نواختن سازهای بادی وکوبه ای می باشند برای عابرین .

وچه خوش می نوازند.

به همین خاطر می باشد که این دلبرکان خودشان را تکان/ تکان می دهند. ما هم به روال هر یوم ماضی به نزدشان مشرف می گردیم. وبا این اغیار دلگسار احوال پرسی می نماییم.

گلنسا هم گویا هنوز از گرمابه بازنگشته است و خیلی مطول گردیده این گرمابه رفتنش.

از سبزه قبا می پرسیم:

-سبزه خاتون پس چه شد این مارکو؟

می گوید:

-منظورتان همان گلنسا خاتون می باشد دیگر؟

می گوییم:

-پس نه منظورمان خاتون بخت النصر است.

وسبزه قبا قاه قاه می خند. در کنارش سمیرامیس خاتون هم با جامگان زیبای عهد مصر باستان در حال تناول لبو می باشد. با ما سلامی گرمی می نماید . می گوییم :

-خاتون شما متأهل می باشد؟

با تبسم می گوید:

-متاهل از چه می باشد؟

می گوییم:

-یعنی همسر دارید .اختیار نموده اید . یوزارسیف ندارید؟ می گوید:

-نه بلی به حکم پدر از میان خواستگاران یوزاسیفی باید با گلادیوتارها مبازه نمایند وآن کس که پیروز گردید ما ایشان را به همسری برمی گزینیم. می گویم:

-آخه این کاری ست خاتون. یوزارسیف های طلب شما توانا مبارزه وجنگیدن با این نرغول ها را ندارند .بخت برگشتگان چه گناهی دارند شیفته جمال شما گشته اند ؟!

ومی خندد. سبزه قبا هم می زند زیر خنده وبا بدجنسی درگوش ما نجوا می کند:

-به گلنسا راپورت می دهیم…

وباز خط قرمز را به ما یادآوری می نماید .ما هم راستش شک مان بده است. نکند این سمیرامیس همان گلنسا باشد .این اهل هوایی به هر شکل وشمایلی می توانند خودشان را آراسته نمایند.سمیرامیس به حقیر رو می کند ومی گوید با شما به اندرونی مشرف می شویم از برای تماشای فلم ها .وبه اتفاق سوار بالابر می گردیم وبه سوی سالون قدم بر می داریم .

?فیلم «مغزهای کوچک زنگ زده» اثری از هومن خان سیدی آکتوریست سینما توگرا ف و طنی هم چون آثار بی بدیل ماضی ایشان از حلوات برخورد می باشد که در حد وفهم ما و اهل هوایی ها نمی باشد. اثری مطنطن و بسیار پیچیده با آدمهای مفلوک و درمانده و ادا و اصول های آرستیک .

این جوان آرتیست فیلم جناب محمد آقا نویدزاده سعی می نمایند به جای بازیگری به ما تلنگری بزنند و ما را به سال های ماضی ببرند .مثلاً ما را به یاد بهروز وثوقی و فیلم سوته دلان بیندازند و یا مسافران مهتاب نمکی و بازی مهدی فخیم زاده….الباقی هم به جز داد وبیدا نمودن وادا واصول در آوردن کاری بلد نمی باشند.

اهل هوای ها به هنگام تماشای فیلم ازشدت تأثر خوابشان می برد. ماهم ترجیح می دهیم منورالفکر بازی در نیاوریم. و کلاً سرمان محو تماشای این پری رویان باشد .

سمیرامیس خاتون در خواب ناز بسر برده وحتما رؤیای یوزارسیفش را می بیند. فیلم امپراطور جهنم رابا اغیار مان یزدان سلحشور وعلی آقا منصوری رؤیت می نمایم.

به سفارش خاتون سمیرا قاصدی- این فقره دیگه واقعیست- و بر ما حکم نموده اند که این اثر فاخر ودرخشان دوست وهمشهری آبادانی  آکتوریست فیلم پرویز شیخ طادی را حتماً به تماشابشنینیم چرا که در آن نقش افرینی نموه اند.

اثر فاخری است .حرف ندارد. همه چیزی عالی وبی نظیر می نماید.کولاک کرده پرویز خان. در دل بلاد فرانس و کفر به حساب نظمیه چی های قدار ه بدست وظلم بلا یکا ن یکان رسیدگی می نماید.

شیخ باشتین جناب علی خان نصیریان هم همان نقش را بی کم وکاست ایفا می نمایند .یک معرکه ای ست بیایید وتماشا کنید.. این اثر فاخر وطنی را.

بشتابید .بشتابید ..

فقره ثالث یک اثردیگری ست ازیک اکتوریست با نام «سهیل بیرقی». گویا قبلاً مرتکب ساخت چند فقره فیلم گردیده می باشد. ما با رؤیت فیلم به یادیک اثر دیگر افتادیم .که یوزارسیف در آن نقش افرین می نموده اند .حالا با یک موضوعیت وداستانی دیگر. لکن شباهت گاهاً اجتناب ناپذیر است.

این فقره فیلم در راستای حمایت نسوان و حقوق نادیده از سوی رجال بدصیرت می باشد.فیلم مرا به یاد تیاتر «آناکارنینا»ی عباسی می اندازد که آرتسیت نقش زن با همسر سابق اش”ایضا” در یک برنامج تلویزیونی پر مخاطب وی را رسوا می نماید.این فقره فیلم ازدل همان تیاتر انگری بیرون زده می باشدند. الله اعلم

.برحسب اتفاق این تیاتر را درایام مهرجان تیاتر به همراه سمیرا میس قاصدی وبانو مریم معترف آکتوریست به تماشا رفتیم. سمیرامیس خاتون “مصری” از این فقره فیلم هیجان زده وخوشنود می باشند. گویا در مصر و قصرشان هم حقوق نسوان حرم نادیده انگاشته می باشد. از خاتون می پرسم:

-گویا خوابتان نبرده است؟! می گوید:

-خیلی قشنگه می باشند. این خاتون ها در فیلم. این کالسکه ها نیاز به اسب ندارد _ منظورش اتومبیل های شاسی بلند ی است که آرتیست های فیلم سوار می شوند ،چشمان خاتون را گرفته است_ آن پرنده ها آهنی هم ما را به نشاط آورده می باشد. بگوییم به پدر بزرگوارمان به یوزارسیف دستور بنمایند برایمان ابتیا ع نمایند.

خدا عاقبت مارا به خیر نماید. این هم ازسمیرامیس خاتون عجب منور الفکریست ما بی خبر بودیم. دوستان دوران جوانی وهمشهریانمان جناب محسن خان شاه ابراهیمی طراح جامگان وآرشتیکت وهمسرشان بانو شهین نجف زاده آرتیست .سینما توگراف را رؤیت می نماییم. و به همراهشان به اندرونی و سالون می رویم و بعد هم همگی به اتفاق برای مهرجان سینماییه وجناب دبیر مهرجان وداوران محترم ونازنین از اینکه قبول زحمت نموده اند واین فقرات افلام را ازبرای تماشا برگزیده باشند سپاسگزاریم .خیرسرشان.

این حکایت ادامه دارد…

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

5 × 5 =