مرور

تصویر

فارسی شکر است.

زبان فارسی زبان مادری ما به یمن بزرگانی زنده می ماند که روح وجانشان سرشار از عشق به این زبان شیرین است. ۲۰مرداد…