مرور برچسب

دراین یادداشت که «محمدامیرسجادی» نوشته است ،به سبک زندگی خانواده سریال«خانه کوچک» درقیاس با سبک زندگی خانواده سریال کیمیا اشاره شده است.