چرا”انجمن سینمای انقلاب ودفاع مقدس” درجامی زند!

“انجمن سینمای انقلاب ودفاع مقدس” درجامی زند!

درکوران بی توجهی ها، غفلت ها، اهمال ها، سیاست بازی ها و سرازیر شدن کرسی داران جدید به جای پایگاه فرهنگ از بطن و حاشیه سیاست و تجارت به سینما، انحراف سینما از مسیر فرهنگ و ارزش های ملی و مردمی، بویژه مغفول ماندن سینمای انقلاب و دفاع مقدسچند تشکل ارگانی و سازمانی و از جمله انجمن سینمای انقلاب و دفاع مقدس پا گرفت تاشاید احیا گر تولیدات خوب انقلابی و دفاع مقدسی و پرچمداراین نوع آثارسینمایی باشند.انجمن یاد شده تاسال ها افتان و خیزان، با تولیداتی که هیچ کدام درسرنوشت سینمای کشور تاثیرگذار و جریان سازنبودند، به راه و کارخود ادامه داد.

را ه اندازی سینما روایت

البته این روند مختص انجمن مورد بحث نبود و شامل حال دیگر ارگانی هایی که به صورت سلیقه ای، پراکنده و یا موازی کاری می کردند و می کنند هم می شد و می شود، با اینهمه این انجمن، درسالهای گذشته با همت و غیرت چند کاربلد و هنرمند، کوشید تا خود را بازیا بد و درجهت دستیابی به اهداف فرهنگی و سینمایی، گام هایی گرچه کوچک، ولی قابل مشاهده بردارد که تولید چند فیلم کوتاه و بلند و راه اندازی “سینماروایت” نمونه آن بود، ولی این روند نیم بند نیزچندان دوام نیاورد.با رسانه ای شدن خبرتغییرات مدیریتی دربنیاد روایت وزیر مجموعه های آن، بخصوص انجمن سینمای انقلاب و دفاع مقدس، اخباری درباره تحولات ساختاری، مدیریتی، تشکیلاتی و اجرایی آن منتشرشد که از بعد تبلیغاتی قابل توجه بود.امافقط تبلیغات بود

متوقف شدن سینما روایت

چرا که پس از خداحافظی متولیان و عوامل پیشین انجمن و دیگر تشکل های وابسته آن، اتفاق مهمی در فضای آن دیده نشد. درفاصله چند ماه، انجمن، دو مدیر به خود دید و سینما روایت هم که می خواست مجدد احیاشود، در چرخش مبهم تغییرات انجمن متوقف شد.اکنون با آمد و رفت مدیران قدیم و جدید، باز هم دورتازه  تغییرات درانجام مذکور آغاز شده است.

آیا این بارگزینشگران درانتخابهای خود، کارشناسانه و موفق عمل کرده اند، یا بازهم باید درانتظارتغییردرانجمن و فعالیتهایش بود.

فعا نبودن این انجمن حتی در گذشته

انجمن سینمای انقلاب ودفاع مقدس مانند برخی ازتشکل های مدعی، به جای عملکرد فرهنگی و انقلابی درسینما و حفظ و گسترش سینمای انقلاب و دفاع  مقدس، عمدتا درسطح تغییرات مدیریتی و سازمانی فعال نشان می دهد! گرچه در گذشته هم این انجمن چندان فعال وتاثیرگذار نبود.

انجمن سینمای انقلاب و دفاع مقدس بهترنیست به اموردیگربپردازند؟

امابااین حال شور و شوق زندگی فرهنگی و سینمایی درعملکرد آن مشاهده می شد، لیکن امروز… چنانچه سازمان هایی مانند انجمن سینمای انقلاب و دفاع مقدس، علی رغم توانایی مالی، قادر به اصلاح ضعفهای خود و دردرمان و اصلاح سینما و رونق آثار انقلابی و دفاع مقدسی، تاثیرگذار و تعیین کننده و جریان ساز نیستند، بهترنیست به اموردیگربپردازند؟

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

سه × چهار =