هنرمند و منتقد در کنار یا روبروی یکدیگر؟

هنرمند و منتقد در کنار یا روبروی یکدیگر؟ و تصویرگری مغشوش ازشهر!  عوامل فرهنگی شهرداری، به جای توجه به وظیفه ونقش اصلی خود، یعنی فضاسازیهای فرهنگی و کمک به حفظ و گسترش فرهنگ جامعه و یاری اهالی هنر و سینما، درامتداد بیراه‌های خود و دخالت غیرکارشناسی در امورفیلمسازی وسینما، درصدد برگزاری ادامه دورهمی‌شهرداری باعنوان جشنواره تصویر شهربا پول مردم و اموال ملی هستند.

برگزاری هفتمین محفل دوستانه:

در شرایطی که نامدیران سینمایی از جشنواره‌های سابق سینما، جشنپاره ساخته اند و در طول سال، ده‌ها جشنواره بدون ثمر و بودجه برباده سینمایی درکشوربرگزارمی‌شود، شهرداری که باید به عمران و فرهنگ سازی کشور مدد رساند، برگزاری هفتمین محفل دوستانه! خود رابا همکاری افرادی ذینفع، نه کاربلد و تاثیر گذاردردستور کار دارد.

حیف و میل بیت المال:

پرسش اینکه، محفل یاد شده نمایشی تاکنون چه دستاوردی جزریخت و پاش و حیف و میل بیت المال داشته است که بازهم با بوق و کرنا می‌خواهند، هفتمین دوره آن رابرگزارکنند.سازمان فرسوده، ناتوان و اشتباهی موسوم به سینمایی، دربرابرمافیا و پولشویان و فیلم فارسی، دست‌های خود را بالا برده است، معلوم نیست محفل بدون خاصیت تصویر شهر دراین میان چه می‌گوید و انجام می‌دهد.آیا تعطیل دم و دستگاه بودجه برباده تصویرشهر و اختصاص بودجه آن به سینماگران برای تولید آثارسینمایی مطلوب به نفع سینما وسینماگران ومردم نیست. بلوای اخیررسانه ای یک فیلمساز ومنتقد که هرکدام دربدگویی و بی احترامی‌به یکدیگر و هنرو هنرمند و نقد و منتقد، گوی سبقت را ربوده اند، مخالفان و موافقان آن دو راهم به رودرویی رسانه ای کشانده است.

هنرمند و منتقد از اهالی محترم فرهنگ هستند نه رو در روی هم:

این در حالی است که چنین اقدام‌های حرمت شکن، حاصل عملکردهای غلط نامدیران سیما و سینما است و در واقع چنانچه بناباشد، کسانی مورد شماتت و پرسش قرارگیرند، نامدیران هستند، ولی این مهم، به عمدیا سهو نادیده گرفته شده و به کجراه جدال منتقد و هنرمند کشیده شده است. افزون براین، طرفین جدال یادشده از یاد برده اند که هنرمند و منتقد از اهالی محترم فرهنگ هستند و در مسیر خدمات فرهنگی به جامعه، درکنار یکدیگراند، نه رو در روی هم و مهمتر اینکه، نقد منصفانه، خردمندانه و تخصصی منتقد و نقد پذیری هنرمند، تعامل محترمانه میان هنرمند و منتقد است و ایجاد جنجال‌های به دور ازشان فرهنگی منتقد و هنرمند، برازنده این دو قشر مهم فرهنگی نیست.

لطفا سره را ازناسره باز شناسیم و به دوغ و دوشاب فضای آلوده و مسموم فرهنگ و هنر و سینما دامن نزنیم!

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.