نگاهی دیگر به معافیت مالیاتی نامدیران و سوداگران حوزه‌های فرهنگ و هنر

معافیت مالیاتی و نگاهی دیگر | حمایت از اهالی فرهنگ و هنر و تولیدات فرهنگی و هنری ، در تمام جهان، یک اصل، تلقی شده و دولت‌ها با وضع قوانین خاص و تهیه و تدوین و اجرای اساسنامه‌ها و آیین نامه‌های حمایتی و نظارتی، در چارچوب قانون و عرف، پشتیبان هنر و هنرمند و آثارهنری و فرهنگی اند. این مهم حتا در کشورهایی که مانند ایران، صاحب صنعت سینما نیستند، با قوت و قدرت اجرا شده و هنرمندان در شرایط به نسبت متعارف مالی امکاناتی به فعالیتهای فرهنگی و هنری می‌پردازند.

این همه هیچ ربطی به سینمای بیمار ایران که کرسی داران آن را جماعتی سیاست پیشه غیر فرهنگی تشکیل داده اند و معیار گزینش‌ها و عملکرد‌هایشان به جای فرهنگ و باور و سلیقه مردم، باند بازی و سیاسی کاری جناحی و سوداگری است و هنرمندان کار بلد، حرفه ای و محترم کشور از گردونه فعالیت‌های هنری و فرهنگی خارج شده و به لطف نامسوولان، بیکار، مقروض و خانه نشین شده اند؛ همچنین سانسور سلیقه ای حاکم بر تولیدات هنری و فرهنگی و تخریب جشنواره‌های معتبر و حیات هنر و سینما و زندگی هنرمندان که دچار انواع آسیب‌ها شده اند و در عوض نامدیران و همسو‌هایشان و مافیا، پولشویان و ابتذالگراها با ایجاد حیات خلوت‌ها در فضای آلوده و مسموم فرهنگ کاسبی می‌کنند و … ندارد.

وزیر ناکارآمد و محترم ارشاد که میدان را برای تخریب فرهنگ کشور در اختیار ناکارآمدان و تخریبگران هنر و سینما قرار داده است، به جای کوشش برای اصلاح امور وزارتخانه خود و اوضاع فرهنگ جامعه، این روزها، جهت اخذ مجوز تداوم معافیت مالیاتی به نام اهالی هنر! و در واقع کام افراد و باندها و گروه‌هایی که در سینما با رانتخواری و زد و بند و به قیمت نابودکردن سینماگران و فیلمهای مستقل و تخریب دفاتر پخش، درآمد چند میلیاردی دارند، مشغول بازی بوروکراسی است.

صد البته حساب و کتاب هنرمندان شریف و تولیدات محترم اجتماعی و فرهنگی از کیسه نامدیران و نامسوولان صندلی نشین فرهنگ و هنر و مافیا و پولشویان و ابتذال گراها جدا است. به عبارتی جماعت ابتذال گرا در این سال‌ها چه گلی به سر فرهنگ و هنر و هنرمندان زده و یا تخم دو زرده کرده اند که مسحق معافیت مالیاتی باشند.

واقعیت اینکه، چپاولگران و تخریبگران مال و اموال ملت در عرصه‌های هنر و فرهنگ، نه تنها نباید مشمول معافیت مالیاتی شوند که باید مورد بازخواست و محاکمه قرارگیرند.

معافیت مالیاتی هنرمندان و تولیدات هنری، نیازمندساز و کار تخصصی، بروز و آیین نامه کارشناسی شده فرهنگی مالیاتی است و این با معافیت کیلویی و درهم مدعیان امور فرهنگی و هنری با زحمتکشان میادین فرهنگ و هنر متفاوت است!

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.