نمایش الکن ورا و ماورا در تلویزیون!

نمایش الکن ورا و ماورا در تلویزیون! | جبار آذین | تلویزیون | سرزمین هنر 

گرچه به جز “انگل” ها که به ثروت ملی چسبیده اند، ملت، از”ورا” خیرندیده و گروه هایی چشم به خیر ماورا دوخته اند، ولی اکثریت، بیگانه و ناباوربه “ماورا” تنها دلبسته و دلباخته “ورا”هستند.

این باور و ناباوری وافت و خیزها، نشان دهنده اهمیت وجود ورا و ماورا در زندگی انسانها در عوالم مختلف است.

تلویزیون بیمارکشورکه بیگانگی آن باملت، برهمگان عیان است، بعد ازسال ها بی توجهی به مناسبت ها، امسال با آشپزی علیرضا افخمی، گوشه چشمی به ماورا داشته است، اما این دستپخت، چندان به مذاق بینندگان خوش نیامده و این نگاهک همانند دیگر نگاهک های تولیدات آن و نگرش سطحی افخمی، سلیقه ای وبدون پشتوانه پژوهشی و علمی ودینی کافی است.

افخمی کارگردان سابقه دار ماورایی تلویزیون با کارگردانی سریال احضار، بازهم به ماورا پرداخته است.

شاید این محتوا را نیز دوست داشته باشید

با آنکه ساخته او با اغماض از کاستیهای مضمون، بازیها وکارگردانی، تاحدی سرگرم کننده و درست تر اینکه، سرکاری است و در کل بدهم تولیدنشده است. ولی احضار نیزمانند آثار اینگونه وطنی، به دلیل ضعف پژوهش، دانش اندک دینی، فقهی، علمی وتخصصی درباره ماورا و روح و جن و شقاف نبودن نگاهش به خرافات وخلط مبحث درمورد مسایلی چون شیطان پرستی، باموفقیت همراه نشده است.

ماورا اما فاقد تحقیق

افخمی با ایجاد فضاهای وحشت آفرین، بدون شناخت مولفه های گونه وحشت و گنجاندن حوادث سریال دراین نوع فضا های کاذب، خواسته است تماشاگر را مجذوب و متاثرکند، اما به علت مصنوع بودن آنها، هیچکدام عملکرد نمایشی ندارند.

وحشت هم مانند سایرعناصر داستانی، باید از دل داستان برخیزد و نیاز ساختار دراماتیک اثر باشد، لیکن در احضارچنین نیست و تماشاگر نابجا ترسانده می شود. نکته مهم تراینکه، افخمی درکارخود، مرزهای توهم و خیال و خرافه و واقعیت های روح و جن رامخدوش و چیزی ارائه کرده که هیچ کدام ازآن هانیست، درضمن ازهرکدام هم نشانه ای دارد.

به همین دلیل تکلیف قصه نیم بندآن و کاراکترها و مهمتر از همه، تماشاگر با احضار مشخص نیست. درکارنامه ماورایی های سیما، سریال “ملکوت” به علل مضمون باور پذیر و داستان مقبول و ساختارهنری مطلوب، توانست به موفقیت نسبی رسد و حرفهای ورایی و ماورایی خود را به درستی به مخاطب منتقل کند.

در هر حال احضاربه رغم تمام کوشش های سازندگان آن به عنوان یک سریال عاشقانه ،خانوادگی، اجتماعی و ماورایی، پردازشگر مناسب، جذاب، باورپذیر، خردمندانه و عالمانه، نه فقط ماورا و ورا که گونه های عاشقانه و خانوادگی و اجتماعی هم نیست!

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پنج × 5 =