با اهل هوایی‌ها عاشقان شیدایی و جشن دلتنگی برای عروس ماهورا و‌هایلایت سرگشته- طنزنامه جشنواره فیلم فجر7

با اهل هوایی‌ها عاشقان شیدایی و جشن دلتنگی برای عروس

ماهورا و‌هایلایت سرگشته- طنزنامه جشنواره فیلم فجر7

محسن فاضلی

به همین زودی هفت روز گذشت…

…ومن با حالی خوش مثل روز‌های گذشته شال وکلاه می‌نمایم وبه عمارت چهارسو محل نمایش سینما توغراف گز می‌نمایم.

هوا سرد و کمی‌سوز ان می‌باشد…

باز هم اهل هوایی‌ها این اغیار نازنین را زیارت می‌نمایم. امروز به جمع آنها چند فقره نسوان اضافه گردید. با جامگانی بسیار زیبا و سمیرا میس هم جامگانی از جامگان بانوان بندری و ساری برتن نموده باشد. و با این ساری‌هایش چقدر زیبا به نظر می‌آیند. ما هم به سویشان می‌شتابیم.

سبزه قبا با خواهرکانش در حال قدم زدن در بیرون عمارت می‌باشند و دو جوان نوازنده هم یک تصنیف قدیمی‌را با زیبایی ومهارت می‌نوازند و می‌خوانند…

سبزه قبا ودخترکان هم به دور خودشان می‌چرخند .یکی دوفقره از اغیار مارا می‌بینند وسلامومی‌نمایند. ومی‌گویند .مارکو به چه خیره گشته ای/ حواسمان نیست که به جز ما کسی نمی‌تواند “اهل هوایی‌ها” را رؤیت نماید. به خودمان می‌آییم می‌گوییم:

-منتظر عزیزی می‌باشدیم. شمایان بروید ما به نزدتان مشرف می‌باشدیم.

آنها را از سر خودمان باز می‌نماییم. وبعد هم به سراغ سبزه قبا یمان می‌شتابیم .که درحال حرکات موزون می‌باشدند. صدایش می‌زنیم:

-سبزه قبا خاتون /سبزه خانومی. بانو /گویی صدایمان را در میان این هیاهو و بوق‌های خودرو‌ها نمی‌شنود .اما به وی نزدیک می‌شویم. وبه شانه اش دست می‌زنیم. به سوی ما برمی‌گردد .وسلام می‌نماید.می‌گوییم :

-جشن گرفیتید خانومی.

با خنده می‌گوید:

آهان ! می‌گویم:

از گلنسا بانو چه خبر ؟! این سفر قندهار به اتمام نرسید؟

می‌گویدیمان:

-شما از کجا فهمیدید که گلنسا خاتون به سفر قندهار عزیمت نموده اند؟

می‌گوییم:

-شما فرموده بودین.

می‌گوید:

-ما راز فاش نمی‌نماییم…

و با تمسخره می‌گوید:

-جرمش این بود که اسرار هویدا می‌کرد.

چقدر این سبزه قبا زیرک وحاضر جوابش خیرسرمان می‌خواستیم به ایشان رکب بنماییم. نگرفت .می‌گوییم:

سبزه بانو راستش را بگویید گلنسا به کجامی‌باشند؟

سکوت می‌نماید.به یک طرفه العین سمیرامیس خاتون با همان جامه ساری اش جلو چشمانمان ظاهر می‌نمایند. وما کل کل کردن با سبزه قبا خاتون را نصف و نیمه کاره رها می‌نماییم.

سمیرامیس با چشمانی روشن وچهر ه جمیله اش متبسم .سلام می‌نماید. دلمان مثل همیشه می‌لرزد لکن وانمود می‌نماییم ازآلوده گی هواست!

سمیرامیس با سکوتش دهانمان را می‌بندد. سبزه قبا هم طبق مرسوم شروع می‌نماید به پارزیت فرستادند .ما حرفی برای گفتن نداریم .این سبزه قبا شورع می‌نماید به سخنوری و می‌گوید:

-سمیرا میس خاتون تا روز دیگر قصد بازگشت به بلاد اهرام ثلاثه می‌دارند.

وسمیرامیس در سکوت بهت آوری تبسم می‌نمایند.

می‌گوییم:

چقدر زود گذشت خاتون. سبزه قبا با بدجنسی می‌گوید:

-به شما که خوش گذشت…

و ریز ریز می‌خندد… ما هم می‌گوییم:

شاید این محتوا را نیز دوست داشته باشید

-بله خاتون در کنار شمایان که بوده باشیم چرا بد بگذرد .

و با خنده معنا داری می‌گوید:

-والخصوص در کنار بانوی مصری صبیه فرعون مصر.

سمیرامیس می‌گوید:

-خوشبختی .خوشحالی هستیم. ازبرای دیدارتان. وسبزه قبا.باز می‌خندد.

نمی‌دانیم چرایک حس درونی به ما می‌نماید که این سمیرامیس خاتون همان گلنسای خودمان می‌باشد. می‌گوییم :

-خاتون این سبزه قبا به ما حاضر نمی‌باشد بنماید که گلنسا به کجا می‌باشد؟

سمیرامیس سکوت مرموزنه ای می‌نماید. وقتی می‌بیند ما درمانده ودلمان شکسته می‌باشد .از ما می‌پرسد:

-شما از برای گلنسا و فراقش خوشحال نمی‌باشد؟

می‌گوییم :

-بلی خاتون خوشحال نمی‌باشدیم. دلمان هوایش را می‌نماید.

-ازبرای گلنسا هوایی گشته شما؟

-بلی خاتون …

و بلند .بلند می‌خندد. سبزه قبا هم برایمان شکلک در می‌آورد. و ما در میان این زیبا رویان گیر نموده ایم. سمیرامیس به حرف در می‌آید .و با لحنی دلبرکانی و آرام به ما رو می‌نمایند و با لحنی دلنواز و صوتی که از آن آرامش قریبی است و باز ما را به یاد صوت دلنشین بانو”ژاله کاظمی‌” می‌اندازد .می‌گوید:

-حالا شما تصور نماید .گلنسا در جوارتان ایستاده می‌باشند…

…ما گیج ومنگ گشته ایم. منظور تان خاتون از برای چیست ؟

با تبسم می‌گوید:

-ازبرای شماست.

-اهان مثلا دارید به ما دلداری می‌نماید؟

-نه شما گمان ببرید که ما گلنسا خاتون می‌باشیم همان لیلی که سوار برکجاوه ی سرگردان ، یک باره دلمان هری می‌ریزد .

این خاتون مصری دارد از چه سخن می‌گوید؟

-خاتون معنای این سخن را ما نمی‌فهیم سبزه قبا سمیرامیس خاتون چه می‌گوید؟

وقتی حال آشفته ما را. می‌نگرند، به ناگه یک لحظه از جلو چشمان ما غیب می‌نماید. و بعد در طرفه العینی گلنسا در مقابل چشمانمان ظاهر می‌گردد و ما را دچار شوک می‌نمایند.

کاشف به عمل می‌آید .سمیرامیس مصری صبیه فرعون همان گلنساولیلای ماست…

بلند بلند می‌خندد .وجان وروحمان را جلا می‌بخشد. سبزه قبا هم دست از بازیگوشی اش هنوز بر نمی‌دارد. با تمسخره روی به ما می‌نماید وبا لحنی مثل لوطی‌ها می‌گوید:

-چند به چند هستیم نفله؟

سکوت می‌کنیم و به چشمان زیبا ودرخشان گلنسا خیره می‌مانیم.

.دلمان پر می‌گیرد…

گلنسا دستی بر گونه‌هایمان که اشک شوق دارد با انگشتان باریکش می‌کشد. وسبزه قبا باز دست از شیطنت بر نمی‌دارد.

-یار درخانه وما گرد جهان می‌گردیم….

به همراه اهل هوایی‌ها به سالون نمایش سینما توگراف می‌شتابیم . امروز بیشتر حواسمان به فیلم نمی‌باشد اما این سه فقره فیلم جشن دلتنگی اثری از یک دوست جوانی است که در ذهن وخاطر ته نشین نمی‌گردد. و زود از یاد می‌رود. دغدغه مند نیست .

ای کاش این سانتی مالیزم را این دوستان رها کنند و اسیر فرم بدون ساختار نشوند. سینما و زبان درام این نیست که یک فقره فیلم را به زور رنگ ولعاب آراسته کنیم…

با به کارگیری بازیگران چهره هم نمی‌توانیم ضعف فیلمنامه را کم رنگ کنیم.

فیلم «هایلایت» از دوست نازنین و همکار منتقد ما است. «نعیمی» منتقد بسیار توانمندی است سعی وتلاش نمود یک اثر شریفی را از جامعه ومناسبات نسل ا مروزه را به تصویر بکشد .عشق وفاداری آدمه .بحران‌های روحی وروانی واگر با هوشیاری وذکاوتی بیشتر به ساختار فیلمنامه پردازش می‌کرد، به جرأت می‌توانم بگویم یک سایکودرام ارزشمندی را به تصویر می‌کشید.گاهی رد شدن از جزییات وپرداختن به کلیه ات رنگ می‌بازد .گرچه نمی‌توان فیلم را نادیده گرفت .وباید قضاوت را بیندگان اثر بسپاریم.

هر اثری یک ویژ گیهایی در خودش دارد. وبنده اصلا قصد انکار این اثر را ندارم .باورش دارم وحتی به لحاظی مورد تایید اش می‌کنم. واین ماجرا وبستر را کما بیش از نزدیک لمس اش کرده ام ..اما نقد فیلم بماند برای منتقدان کاربلد .

«ماهورا» ی یک اثر قوم نگارانه است وبا استفاده از مقوله جنگ وتجاوز کشور همسایه .وهموطنان وهم زبانان بنده وتهاجمی‌که در عنفوان جوانی از نزدیک شاهدش بودم. اثری با نقاط قوت و کاستی‌های مواجه است. کار بسیار قابل دفاعی است .متن بسیار دارماتیکی دارد. بازی گران مطرح وشخصیت پردازی‌ها و موسیقی وتصویر برادری بسیار شایستگی سیمرغ را دارند. یک اثری درباره دفاع مقدسی ودرباره ظلمی‌که بر این مردمان خطه سر زد. روایتی که به استناد وشواهد زنده بر پرده سیمنا شکل گرفته است. همذات پنداری با اثر از نقاط قوت فیلم است. به وقتش به نقد و نظر درباره این اثر می‌پردازیم.

اغیار اهل هوایی‌ها هم با دیدن این فقره فیلم اشک در چشمانشان حلقه زده بود. درتاریکی سالون سیمنا توگراف وبرای نگارنده خاطرات آن سالیان را دوباره زنده کرد. چه روز‌های صعبی بر سرزمین مادری مان گذشت.

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.