آقای وزیر لطفا از خواب بیدارشوید | یادداشتی از جبار آذین

آقای وزیر لطفا ازخواب بیدار شوید عنوان یادداشتی از جبار آذین، مدرس و منتقد سینما است، که به طور اختصاصی در اختیار «هنرلند» قرار گرفته است و متضمن نگاه انتقادی ایشان به وضعیت جشنواره های سینمایی است.

آقای وزیر لطفا از خواب بیدارشوید!

جبار آذین

جریان بیداد و جولان باندهای سینمایی و اوضاع اسفناک سینما و خودپسندی و خود سری های برخی برکرسی قدرت نشستگان و در اختیارداران امکانات ملی و مردمی، و حیف و میل بیت المال، در زرورق شعر و شعار سینمایی، به تازگی بولدوزر تخریب فرهنگ و هنر را در بطن و حاشیه شریان های اصلی سینمای بیمارکشور به چرخش درآورده است.

این جریان انحرافی، تحت پوشش ظاهرسازانه برگزاری انواع جشنواره های تشریفاتی و تجملاتی که هیچ ربطی به فرهنگ وادبیات و باورهای ایرانی و اسلامی و اصلاح و ارتقای سینمای ملی ایران ندارند، به صورت به اصطلاح مشترک سینمایی بهداشتی، سینمایی اقتصادی، سینمایی سیاسی، سینمایی شهرآرایی، سینمایی تجملاتی، سینمایی بخوربخور…به جان فرهنگ وهنر افتاده است.

درشرایطی که جشنواره نیم معتبرسابق فجر به همت بی خردان و ندانم کارها، شقه شقه شده و به اسم برگزاری جشن پاره ملی و جهانی، پول مردم خرج اتینا می شود و سایر دورهمی های محفلی درقالب جشن پاره، دلارهای سینمای نفتی رامی مکند… آن وقت در غفلت،ازدحام کاری و درگیری با امور روزمره، شاید هم هشیاری جناب عالی و با اجازه یا بدون اجازه رییس خود به خواب زده سازمان کوتوله و بی خاصیت سینمایی، چندین جشن پاره بودجه برباده تشریفاتی درحال و یاگذران مراحل برگزاری است!

شاید این محتوا را نیز دوست داشته باشید

جناب آقای وزیر!

شما و یارانتان در وزارت محترم ارشاد چه می کنید؟ چراجلوی این همه بیراه و کجراه و سریال سازی جشن پاره های بدون ثمر ولطمه به بیت المال رانمی گیرید؟ چه چیزمانع این اقدام خیرومصلحانه ملی است ، لطفا به مردم بگویید.شایدهم قصه چیزدیگر است…

درهرصورت پرسش این است که، آیا این است وعده های خدمت دولت دوازدهم به جامعه؟

این است شعارهای تدبیر و امید؟

جناب آقای صالحی، وزیرمحترم وزارت محترم ارشاد،فرهنگ و هنر و ثروت ملی و سینمای کشور کجا می رود و شما به کجا؟!

لطفا تا بیش ازاین غارتگران فرهنگ وبیت المال به نام جشن و خدمت وفرهنگ و…بی اعتباری ملی دولت آقای روحانی راجار نزده و فرهنگ وهنر را زنده به گورنکرده اند، لطفا از خواب برخیزید.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

2 × چهار =