آیا “جشنواره خورشید” به راستی جشنواره ای مستقل است

آیا “جشنواره خورشید” به راستی جشنواره ای مستقل است | چندی پیش یک مراسم سینمایی باعنوان جشنواره فیلم مستقل خورشید،  هفتمین دوره خود را برگزار کرد.گرچه نفس برگزاری جشن و گردهمایی اهالی سینما، خوب است، ولی بدنیست بدانیم که در دوران بحران های فراگیر سینما و کاسب شدن و کجروی های نامدیران سینما و چپاول اموال ملی و مردم در پوشش برگزاری انواع جشنپاره های نمایشی و تولیدفیلم های متوسط و ضعیف به عنوان آثار فاخر و سلطه و یکه تازی های مافیا، پولشویان و ابتذاگراها در سینمای بیمار کشور، وجود و عملکرد و اهداف جشنواره ای با ادعای استقلال، چگونه مراسمی است و حامیان مالی و سیاستگذاران و مجریان آن کیانند و برگزاری آن در مسیراجرایی کدامین اهداف صورت می گیرد و اساساً وجود آن به بهبودحال سینما کمک می کند یا عازم مقصدی دیگراست!

مهدی یار احمدی، مستندساز کشور، بنیانگذار و دبیر «جشنواره خورشید» است و در دوره های مختلف برگزاری آن، جمعی از دوستان مستند و تجربی ساز او و دیگر سینماگران ،یاراحمدی را در سیاستگذاری و اجرای جشنواره خورشید یاری کرده اند. هدف اصلی خورشید، حمایت از سینمای مستقل تجربه گرا و مبتنی بر اندیشه ورزی عنوان شده و اینکه،سعی دارد بین المللی هم باشد.

نخستین پرسش اینکه، با توجه به برگزاری ده ها جشنواره و جشنپاره که اغلب بودجه بر باد ده، غیراستاندارد و غیر کاربردی اند، ضرورت برگزاری خورشید که هزینه میلیاردی دارد، چیست و چه مزیتی نسبت به دیگران دارد. آیاکم توجهی یا بی توجهی به آثار مستند و تجربی و سازندگان چنین آثار و بی اعتباری مرکزی با این عنوان! انگیزه پیدایش خورشیدبوده است.

شاید این محتوا را نیز دوست داشته باشید

اگر پاسخ مثبت باشد باید مشخص شود، پس از هفت دوره برگزاری، خورشید چه دستاوردی در این زمینه داشته است.مناسب خواهد بود که عوامل خورشید، مصداق این دستاوردها را به صورت واقعی و عینی رسانه ای کنند.گفته می شود «جشنواره خورشید» مستقل است، این ادعا از چه زاویه ای است ؛ مالی، سیاسی، هنری، فکری، تکنیکی، یا…

دبیر آن عنوان کرده، «خورشید»،دولتی نیست، اگر دولتی نیست،به قاعده، باید ارگانی، خصوصی و یاملی باشد. مناسبات خورشید، نشان می دهدکه در چارچوب فعالیت های مرسوم ارگانی نیست. اگر خصوصی است، باید افراد و جریان های مالی، سیاسی یا سینمایی پشتیبان آن، شفاف سازی شوند.به علاوه مشارکت وزارت راه و شهرداری در برگزاری آن، ادعای استقلال و دولتی نبودن خورشید را تاریک می کند.

واقعیت ها نشان می دهد که خورشید هم یک مراسم تجربی است که می خواهد متفاوت و تأثیرگذار و ملی باشد.بنابراین باید متفاوت و تأثیرگذار و ملی بودن آن را دید ونشان داد.آیا«خورشیدی» ها چنین کرده و می کنند.

به نظرمی رسد، اگربه راستی همان گونه که دبیر «جشنواره خورشید» مدعی شده، جشنواره اش می خواهد، نمایشگر چهره سینمای ایران در جهان باشد، باید با شفاف سازی منابع مالی و عملکرد و اهداف خورشید، واقعیت وجود، جایگاه و نقش آن در پیکره سینمای کشور و دستاوردهای عینی و میزان استقلال آن را به نمایش گذارد.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.